Bajkowa kompozycja ogrodów przydomowych

2017-12-08
Bajkowa kompozycja ogrodów przydomowych

Do modelowania powierzchni działki nie jest też polecana glina. Ogród gliniasty po deszczu nie jest ciekawym widokiem. Po pierw­sze - podobnie jak torf pęcznieje pod wpływem wilgoci, po drugie - two­rzy warstwę nieprzepuszczalną dla wody, która gromadzi się na po­wierzchni gruntu. Do formowania wzniesień nie nadaje się humus, czyli wierzch­nia, urodzajna warstwa gleby. Za­wiera on substancje organiczne, które rozkładając się, zmniejszają swoją objętość. Powoduje to nie­równomierne osiadanie powierzch­ni ogrodu, a to grozi uszkodzeniem zbudowanych na wzniesieniach elementów ogrodowej architektu­ry. Z tego samego powodu na nasy­py nie nadaje się ziemia torfowa. Poza tym zwiększa i zmniejsza ona swoją objętość wraz ze zmianami wilgoci. Skarpy o bardziej stromych zboczach powin­ny być umocnione murkami oporo­wymi, które zapobiegną osuwaniu się ziemi i rozmyciu wzniesienia.

Modelowanie powierzchni ogrodu należy rozpocząć od zdjęcia w za­planowanych miejscach wierzch­niej warstwy gleby - humusu. Ogród z pagórkiem wygląda bardzo ładnie. Zwykły trawnik  zaś świetnie wygląda na pa­górkach o łagodnych zboczach (nachylenie do 30°). Trawnik zało­żony na bardziej stromych stokach jest trudny do koszenia, poza tym trzeba się liczyć z tym, że na takich wzniesieniach trawa szybko przesycha. Zamiast wysiewać nasiona traw, lepiej rozkładać darń z rolki, pamiętając, by układać ją wzdłuż, a nie w poprzek stoków. Żeby za­pobiec przesuwaniu się darni, moż­na jej płaty przybić do podłoża drew­nianymi kołkami. Ogród, w którym wzniesienia są fachowo zrobione przypomina zakątek nie z tej ziemi.